Alle auteursrechten op de inhoud van de website komen toe aan Frans Verschoor. Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Frans Verschoor

All rights concerning the content of this website are reserved. No part of the content of this site may be multiplied, stored in a computerized database or made public, in any form or in any way, either electronically, mechanically, by Xerox, recording or any other means, without previous written permission of Frans Verschoor